Patientjournal

Det är viktigt att notera att det finns specifika föreskrifter och riktlinjer enligt Socialstyrelsen för korrekt journalföring på en klinik. Dessa riktlinjer måste följas noggrant för att säkerställa patientsäkerhet och sekretess. Alla legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att föra journalanteckningar i patientjournalen. Detta inkluderar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra legitimerade yrkesgrupper inom vården.

Patientjournalen måste tydligt ange vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Detta är viktigt för att säkerställa spårbarhet och ansvarighet i vården och följer lagen (2014:827). Dessutom måste personliga lösenord och autentiseringshjälpmedel skyddas för att förhindra obehörig åtkomst till patientuppgifter på datorer och andra enheter som används för att hantera dem.

Om pappersjournaler används måste de förvaras i låsbara brandsäkra arkivskåp för att minimera risken för obehörig åtkomst. Enligt regelverket är det nödvändigt att spara patientjournaler i tio år efter det att den sista anteckningen gjordes i journalen. Detta säkerställer att viktig information finns tillgänglig för framtida vård och eventuell revision.

Vi är engagerade i att följa dessa riktlinjer noggrant och på ett följsamt sätt. På Fokus Klinik har patientsäkerheten högsta prioritet, och genom att följa de lagliga kraven på vårdgivare säkerställer vi att våra patienter får den bästa möjliga vården i en säker och trygg miljö.